Cyfleon

Dylid dychwelyd ffurflenni cais i Swyddfa Ganolog EBC, Capel Tabernacle, 81 Heol Merthyr, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd CF14 1DD neu swyddfa.office@ebcpcw.org.uk oni nodir yn wahanol.

 

Gweithiwr Cristnogol Cymunedol Cynorthwyol, Ystrad Mynach

Rydym yn edrych am Gristion ymroddedig sydd yn awyddus i rannu ei ffydd, a hynny trwy ddulliau cyfoes, gyda phobl o bob oed. Bydd gofyn i’r ymgeisydd fod yn rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg. 

Oriau: rhan amser, 21 awr yr wythnos.

Cytundeb: 3 blynedd, gyda’r 6 mis cyntaf yn gyfnod prawf.

Cyflog: pwynt 10-14 ar raddfa EBC (£15,606-£17,527 pro rata). Telir Lwfans tŷ o £3,000 pro rata a chynigir cyfle i ymuno â chynllun pensiwn EBC.

Mae’r swydd hon yn ddarostyngedig i ddatgeliad GDG manwl a dau dystlythyr boddhaol. I sicrhau disgrifiad swydd a ffurflen gais, gellir cysylltu â Hedd Morgan: 

hedd@ebcpcw.org.uk / 02920 627465 / Capel Tabernacl, 81 Heol Merthyr, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd, CF14 1DD.

Mae gofyniad galwedigaethol dilys gyda'r swydd hon ar i ymgeiswyr fod yn siaradwyr Cymraeg ac yn Gristnogion ymrwymedig.

Dyddiad cau: 4 o’r gloch, dydd Iau 11 Medi 2014

Dyddiad y cyfweliadau: dydd Iau 25 Medi 2014

 

Gweinidog: Gofalaeth Caron a'r Fro

Mae Gofalaeth Caron a'r Fro yn eisiau Gweinidog llawn amser. Ar hyn o bryd mae'r ofalaeth yn cynnwys pum eglwys: Bwlchgwynt (Tregaron), Bethesda (Llanddewibrefi), Bwlchllan, Blaenpennal a Llwynpiod. Mae hwn yn gyfle gwych i fyw a gweithio yn un o ardaloedd prydferth canolbarth Ceredigion.

Ceir manylion pellach drwy ffonio'r ysgrifennydd Vaughan Evans ar 01974251270 neu drwy e bost: vaughan@broafallon.freeserve.co.uk.

  

Y Weinidogaeth

Am wybodaeth ynglŷn â bod yn weinidog gyda ni, ewch i'r dudalen Hyfforddiant neu cysylltwch â'r Cyfarwyddwr Hyfforddiant.

 

Ymweld â'r gweithle arfaethedig

Mae croeso i unrhywun sydd â diddordeb mewn ymgeisio am swydd gydag EBC i ymweld â'r gweithle arfaethedig am sgwrs anffurfiol cyn gwneud cais. Cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion cyswllt ar yr hysbyseb perthnasol.