Cyfleon

EGLWYS BRESBYTERAIDD CYMRU
Henaduriaeth Morgannwg-Llundain

Gweithiwr Cristnogol: Cwm Tawe


Amcan y swydd    Datblygu gweithgarwch Cristnogol newydd gyda phlant, ieuenctid a theuluoedd, wedi ei ganoli ar dair eglwys yng Nghwm Tawe – Soar Pontardawe, Tabernacl Ystradgynlais a Brynllynfell. Mae’n bosibl y daw eglwysi eraill yn rhan o’r cynllun wrth iddo ddatblygu.
    

Atebolrwydd  

 I’r Henaduriaeth drwy’r Rheolwr Llinell

Cyfrifoldebau    

1.    Datblygu gweinidogaeth Gristnogol addas a phriodol i blant ac ieuenctid a theuluoedd mewn cydweithrediad ag arweinwyr yr eglwysi.

2.    Cefnogi a chynorthwyo gweithgarwch plant ac ieuenctid sy’n digwydd eisoes mewn cydweithrediad ag arweinwyr yr eglwysi.

3.    Edrych am ffyrdd newydd a heriol o gyflwyno'r efengyl i’r cymunedau trwy weithgarwch a chysylltiadau newydd.

4.    Cydweithio gyda’r eglwysi i ddatblygu arweinyddiaeth newydd gan fod yn gyfrifol am drefnu hyfforddiant yn ôl y gofyn.

Dyletswyddau


1.    Gweithio gyda gwirfoddolwyr i ddynodi anghenion a gofynion y cymunedau drwy ddod yn gyfarwydd â’r cyd-destun lleol ac awgrymu i’r eglwysi ddulliau o ddatblygu gwaith Cristnogol, yn arbennig gyda phlant, ieuenctid a theuluoedd

2.    Cynorthwyo i sefydlu a rhedeg clybiau Cristnogol i blant ac ieuenctid o fewn yr eglwysi.

3.    Trefnu gweithgarwch penwythnos i’r teulu yn yr eglwysi.

4.    Datblygu perthynas gydag ysgolion cymunedau’r eglwysi.

5.    Dilyn y datblygiadau diweddaraf o ran gwaith plant, ieuenctid a theuluoedd yn y byd Cristnogol cyfoes a bod yn ymwybodol o’r adnoddau sy’n cael eu paratoi a’r gwaith a wneir gan gyrff Cristnogol eraill sy’n gweithio yn y maes.

6.    Trefnu hyfforddiant yn ôl yr angen i aelodau’r eglwysi.

7.    Hyrwyddo a goruchwylio holl agweddau Iechyd a Diogelwch a Diogelwch Tân tra’n gweithio yn eiddo’r Cyfundeb mewn cydweithrediad â’r person sy’n gyfrifol dros faterion Iechyd a Diogelwch yn yr adeiladau hyn, gan ddilyn canllawiau Peninsula a rhoi cyngor am anghenion hyfforddiant, neu’r rheoliadau gorfodi yn ôl y gofyn.

8.    Hyrwyddo’r holl agweddau ar Gyfle Cyfartal a chadw at Bolisi Cyfle Cyfartal EBC lle bo’n briodol.

Nodweddion Personol

Cymwyseddau angenrheidiol


1.    Bydd disgwyl i'r ymgeisydd llwyddiannus fod yn Gristion ac yn aelod mewn eglwys Gristnogol a gydnabyddir gan Eglwys Bresbyteraidd Cymru.

2.    Bydd yr ymgeisydd yn meddu ar radd neu o leiaf dair blynedd o brofiad mewn swydd neu faes tebyg.

3.    Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus sgiliau cyfathrebu da gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg.

4.    Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus sgiliau ysgogi a chalonogi pobl yng ngwaith yr Eglwys.

5.    Bydd gan ddeiliad y swydd agwedd hyblyg at drefniadau gwaith; mae’r swydd yn gofyn am weithio gyda’r nos ac ambell benwythnos.

6.    Disgwylir i’r ymgeisydd llwyddiannus:
 
•    weithio o fewn cyfyngiadau cyfrinachedd
•    allu gweithio yn unigol ac fel rhan o dîm
•    fod yn barod i dderbyn hyfforddiant priodol yn ôl y gofyn.

Cymwyseddau dymunol

1.    Profiad o baratoi deunydd priodol ar gyfer cyfarfodydd, oedfaon a grwpiau Cristnogol ac yn y man, o bosibl, arwain addoliad.

2.    Bod â phrofiad gyda chyfrifiaduron a bod yn hyddysg mewn Microsoft Word a PowerPoint.


Telerau Gwaith

Ariannol  
 

Cyflog ar bwyntiau 17-24 ar raddfa Eglwys Bresbyteraidd Cymru. Pwynt dechreuol i ddibynnu ar gymwysterau a phrofiad.

Costau    

Telir lwfans tŷ (telerau Eglwys Bresbyteraidd Cymru) a chostau teithio yn ôl y galw ar raddfa o 45c y filltir.

Tymor    

Mae Henaduriaeth Morgannwg-Llundain yn ymrwymo i ariannu’r swydd am ddwy flynedd, gyda’r chwe mis cyntaf yn gyfnod prawf. Bydd adolygiad yn ystod yr ail flwyddyn, gydag estyniad yn bosibl.

Oriau Gwaith     

Mae'r wythnos waith arferol yn 35 awr.
    
Gwyliau    

30 diwrnod y flwyddyn a dyddiau gŵyl statudol, os yn bosibl - neu ddyddiau yn eu lle.

Pensiwn    

Bydd cyfle i ymuno â Chynllun Pensiwn Eglwys Bresbyteraidd Cymru.

Gofynion eraill    

Bydd y penodiad yn ddarostyngedig i dderbyn Datgeliad Manwl  drwy'r Biwro Cofnodi Troseddau a geirda derbyniol.

Am fwy o wybodaeth ac am furflen gais, cysylltwch a'r swyddfa canolog:

swyddfa.office@ebcpcw.org.uk, neu 02920 627 465

Y dyddiad cau, ar gyfer ymgeisio am y swydd, yw dydd Gwener 6 Chwefror, 2015

 

 

Dylid dychwelyd ffurflenni cais i Swyddfa Ganolog EBC, Capel Tabernacl, 81 Heol Merthyr, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd CF14 1DD neu swyddfa.office@ebcpcw.org.uk oni nodir yn wahanol.

 

SWYDDFA’R CYFUNDEB

Swydd Cynorthwy-ydd Gweinyddol Rhan Amser

Hysbysebir y swydd rhan amser hon (Dydd Llun i ddydd Mercher) o ganol Ionawr 2015 tan mis Tachwedd 2015 dros gyfnod mamolaeth yn y Swyddfa yn yr Eglwys Newydd, Caerdydd.

Os oes gan rhywun ddiddordeb mewn ymgeisio am y swydd dros dro uchod, neu am fwy o fanylion, cysylltwch ag Eleri naill ai drwy ebost eleri@ebcpcw.org.uk neu ffoniwch 02920 627 465.

 

Y Weinidogaeth

 

Am wybodaeth ynglŷn â bod yn weinidog gyda ni, ewch i'r dudalen Hyfforddiant neu cysylltwch â'r Cyfarwyddwr Hyfforddiant.

 

Ymweld â'r gweithle arfaethedig

Mae croeso i unrhywun sydd â diddordeb mewn ymgeisio am swydd gydag EBC i ymweld â'r gweithle arfaethedig am sgwrs anffurfiol cyn gwneud cais. Cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion cyswllt ar yr hysbyseb perthnasol.