Cyfleon

Dylid dychwelyd ffurflenni cais i Swyddfa Ganolog EBC, Capel Tabernacle, 81 Heol Merthyr, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd CF14 1DD neu swyddfa.office@ebcpcw.org.uk oni nodir yn wahanol.

 

EGLWYS BRESBYTERAIDD CYMRU

HENADURIAETH MYRDDIN

 

 

GOFALAETH CYLCH LLANDEILO A’R ARFORDIR

 

 SWYDD CYNORTHWY-YDD GWEINIDOGAETHOL

  

Mae Henaduriaeth Myrddin yn edrych am unigolyn brwdfrydig a gwasanaethgar i gynorthwyo’r Gweinidog i ofalu am bobl o bob oed o fewn Gofalaeth Cylch Llandeilo a’r Arfordir.  Yn ychwanegol bydd cyfle i gyflawni dyletswyddau eraill o fewn yr Henaduriaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Oriau –35 awr yr wythnos.

Cytundeb – 3 blynedd, gyda’r 6 mis cyntaf yn gyfnod prawf.

Cyflog – Graddfa 26-30,  Telir Lwfans tŷ a Lwfans car a chynigir cyfle i ymuno â chynllun pensiwn EBC.

Mae’r swydd hon yn ddarostyngedig i ddatgeliad GDG manwl a dau dystlythyr boddhaol. I sicrhau  disgrifiad swydd a ffurflen gais, gellir cysylltu â Hedd Morgan,

e-bost – hedd@ebcpcw.org.uk

ffôn 02920 627 465.

Cyfeiriad: Capel Tabernacl, 81 Heol Merthyr, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd, CF14 1DD.

Mae gofyniad galwedigaethol dilys gyda'r swydd hon ar i ymgeiswyr fod yn siaradwyr Cymraeg ac yn Gristnogion.

Dyddiad y Cyfweliadau: Dydd Llun, 15 Rhagfyr  2014 yng Nghapel Newydd, Llanddarog

Dyddiad cau: 4pm,  Dydd Gwener, 5 Rhagfyr, 2014

 

 

 

Eglwys Bresbyteraidd Cymru

 

Golygydd ‘Y Goleuad’ a Swyddog Cyhoeddiadau

 

 

Mae gan Eglwys Bresbyteraidd Cymru dros 600 o Eglwysi, gyda’r rhan fwyaf o’r rheini yn byw eu bywydau drwy gyfrwng y Gymraeg. Ar hyd hanes yr enwad, yr ydym wedi rhoi pwyslais ar gyhoeddiadau, yn wythnosol a misol, a chyhoeddi cyfrolau amrywiol yn achlysurol. Yr ydym yn awyddus i benodi Golygydd i’n cyhoeddiad wythnosol Cymraeg. Bydd y sawl a benodir yn hybu ac yn hyrwyddo Y Goleuad fel wythnosolyn fydd yn adeiladu ar ei hanes cyfoethog, ac yn dod yn gynyddol, yn wythnosolyn sydd yn crynhoi ein gweithgarwch, yn ystyried ein presennol a’n dyfodol, ac yn llais fydd yn siarad gyda pobl o’n cwmpas hefyd. Ar yr un pryd, mi fydd y Swyddog yn goruchwylio ein holl gyhoeddiadau eraill, ac yn berson cyswllt rhyngom â’r Cyngor Llyfrau.

 

Oriau – 17.5 awr yr wythnos.

Cytundeb – 3 blynedd, gyda’r 6 mis cyntaf yn gyfnod prawf.

Cyflog – Graddfa 26-30,  Telir Lwfans tŷ a Lwfans car a chynigir cyfle i ymuno â chynllun pensiwn EBC.

Mae’r swydd hon yn ddarostyngedig i ddatgeliad GDG manwl a dau dystlythyr boddhaol. I sicrhau disgrifiad swydd a ffurflen gais, neu i gael sgwrs bellach gellir cysylltu â

Meirion Morris, e-bost – meirion@ebcpcw.org.uk; ffôn 02920 627 465.

Cyfeiriad: Capel Tabernacl, 81 Heol Merthyr, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd, CF14 1DD.

Mae gofyniad galwedigaethol dilys gyda'r swydd hon ar i ymgeiswyr fod yn siaradwyr Cymraeg ac yn Gristnogion.

Dyddiad cau: 4pm,  Dydd Mawrth, 9 Rhagfyr, 2014

Dyddiad y Cyfweliadau: Dydd Mawrth, 16 Rhagfyr  2014


 

Eglwys Bresbyteraidd Cymru

 

Swyddog Cyswllt Adran Eglwys a Chymdeithas

Perthyn i Eglwys Bresbyteraidd Cymru dros 600 o Eglwysi gyda tua 24,000 o aelodau. Dros y blynyddoedd mae'r Eglwys, ochr yn ochr ag Enwadau eraill yng Nghymru, wedi cymryd y cyfrifoldeb o siarad yn y sgwâr cyhoeddus o ddifrif. Yr ydym am adeiladu ar y gwaith hwn ac ar ein gwaith o gyfathrebu fel Eglwys, drwy apwyntio unigolyn gyda’r sgiliau angenrheidiol a hefyd y brwdfrydedd Cristnogol i gyflawni’r swydd o fod yn Swyddog Cyswllt i hwyluso a chydlynu ein hymateb i fyw yn y Gymru gyfoes.

 

Oriau – 17.5 awr yr wythnos.

Cytundeb – 3 blynedd, gyda’r 6 mis cyntaf yn gyfnod prawf.

Cyflog – Graddfa 32 - 36,  Telir Lwfans tŷ a Lwfans car a chynigir cyfle i ymuno â chynllun pensiwn EBC.

Mae’r swydd hon yn ddarostyngedig i ddatgeliad GDG manwl a dau dystlythyr boddhaol. I sicrhau disgrifiad swydd a ffurflen gais, neu i gael sgwrs bellach gellir cysylltu â

Meirion Morris, e-bost – meirion@ebcpcw.org.uk; ffôn 02920 627 465.

Cyfeiriad: Capel Tabernacl, 81 Heol Merthyr, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd, CF14 1DD.

Mae gofyniad galwedigaethol dilys gyda'r swydd hon ar i ymgeiswyr fod yn siaradwyr Cymraeg ac yn Gristnogion.

Dyddiad cau: 5pm,  Dydd Mawrth, 9 Rhagfyr, 2014

Dyddiad y Cyfweliadau: Dydd Mawrth, 16 Rhagfyr  2014

 

Y Weinidogaeth

 

Am wybodaeth ynglŷn â bod yn weinidog gyda ni, ewch i'r dudalen Hyfforddiant neu cysylltwch â'r Cyfarwyddwr Hyfforddiant.

 

Ymweld â'r gweithle arfaethedig

Mae croeso i unrhywun sydd â diddordeb mewn ymgeisio am swydd gydag EBC i ymweld â'r gweithle arfaethedig am sgwrs anffurfiol cyn gwneud cais. Cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion cyswllt ar yr hysbyseb perthnasol.