Digwyddiadau

Dewis digwyddiad...

News Headline

Y Cydgynulliad (13 Hydref)

Date Posted(Cymraeg): 13/10/2012 00:00:00

Bydd 13 Hydref yn ddiwrnod pwysig yn hanes eciwmeniaeth yng Nghymru.

Ar y dydd Sadwrn hwnnw, bydd aelodau’r Eglwysi Cyfamodol yn ymgynnull yn Aberystwyth ar gyfer Cydgynulliad arbennig. 

Mae croeso cynnes i bawb yn y Cydgynulliad, sef diwrnod i ddathlu gwaith yr Eglwysi Cyfamodol ac i gyflwyno argymhellion ar sut i symud ymlaen gydag eiwmeniaeth yng Nghymru.

Bu Comisiwn yr Eglwysi Cyfamodol yn gweithio ar ddatblygu cynigion creadigol a beiddgar ar gyfer gweddnewid y sefyllfa eciwmenaidd yng Nghymru. Mae hi bellach yn bryd cyflwyno adroddiadau, canfyddiadau a chynigion y Comisiwn i’r Eglwysi Cyfamodol. Os bydd y pum eglwys gyfamodol (EBC, Eglwys Fethodistaidd, Eglwys yng Nghymru, Eglwys Ddiwygiedig Unedig a’r Bedyddwyr Cyfamodol) maes o law yn derbyn yr argymhellion, bydd yn drobwynt pwysig i Gristnogaeth Gymreig.

Y prif siaradwr yn y Cydgynulliad fydd y Parchedig Ddr Olav Fykse Tveit, Ysgrifennydd Cyffredinol Cyngor Eglwysi’r Byd, a bydd unigolyn amlwg arall o fyd y cyfryngau, sydd â chysylltiadau agos â Chymru, hefyd yn bresennol. Daw’r diwrnod i ben gyda gweinyddu’r Cymun Bendigaid gan ddefnyddio Gwasanaeth Cymun Cyfamodol newydd.

Felly cadwch ddydd Sadwrn 13 Hydref yn rhydd, a dewch i Ganolfan y Celfyddyau yn Aberystwyth i glywed rhagor am waith y Comisiwn a’r Eglwysi Cyfamodol ac i ddathlu’r gwaith hwnnw. Mae croeso cynnes i unrhywun sydd â diddordeb yn nyfodol eciwmeniaeth yng Nghymru i ddod i’r Cydgynulliad.

Bydd arweinyddion Eglwys Bresbtyeraidd Cymru, yn ogystal â 4 cynrychiolydd o bob henaduriaeth yn bresennol. Bydd y cynrychiolwyr hynny’n gyfrifol am fynd â’r adroddiadau a’r cynigion yn ôl i’w heglwysi er mwyn hwyluso trafodaeth eang. Yn y pen draw bydd y pum enwad yn cyflwyno ymatebion cyfansawdd i Gomisiwn yr Eglwysi Cyfamodol.

Gallwch lawrlwytho gwybodaeth bellach am y Cydgynulliad drwy glicio yma.

Am ragor o fanylion am waith Comisiwn yr Eglwysi Cyfamodol cysylltwch â Rhian Linecar: rhian@cytun.org.uk | 02920 464371.

Related Link(Cymraeg):