Adnoddau

Gweinidogaeth a Hyfforddiant

Yn yr adran hon ceir adnoddau sy’n ymwneud â gweinidogaethu a hyfforddiant.

Gweinidogaeth

I lawrlwytho ffurflenni treuliau, ewch i'r dudalen Adnoddau Cyflogaeth.

Hyfforddiant

Adnoddau eraill yn cynnwys:

  • ‘Archwilio’r Ffydd Gristnogol’: Cwrs newydd addas ar gyfer pregethwyr lleyg ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn dysgu mwy am ddiwinyddiaeth. Cwrs dysgu o bell fydd hwn a threfnir cefnogaeth yn lleol ac arweiniad arbenigol drwy benwythnosau preswyl a chyfarfodydd undydd. Ymysg y pynciau a drafodir bydd ‘Meddwl am Dduw’, ‘Person a Gwaith Crist’ a ‘Gofal Bugeiliol’.
  • ‘Ewch yn ei Enw Ef’: Adnodd newydd ar gyfer blaenoriaid a thimoedd ymweld. Mae’n cynnwys DVD Gymraeg a bydd yn gyfle i hybu trafodaeth am ymweld a bugeilio ac yn fodd i annog rhai i ymgymryd â’r gwaith. Rhoddir sylw i: Yr Angen i Fugeilio, Modelau Bugeiliol, Ymweld â Rhai Sy’n Ddifrifol Wael, Gofalu am y Profedigaethus, Gofalu am Rai Dryslyd eu Meddwl a Gweddïo wrth Fugeilio.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â'r Cyfarwyddwr Hyfforddiant, y Parchedig Ddr Elwyn Richards.

Cofiwch am y bobl o fewn eich eglwys sydd heb fynediad at y rhyngrwyd – argraffwch yr eitemau a allai fod o gymorth iddynt neu cysylltwch â ni i ofyn am gopïau.