Cyfleon

Dylid dychwelyd ffurflenni cais i Swyddfa Ganolog EBC, Capel Tabernacle, 81 Heol Merthyr, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd CF14 1DD neu swyddfa.office@ebcpcw.org.uk oni nodir yn wahanol.

 

Swyddog CAMU De Ddwyrain Cymru 

Mae Gwasanaeth Plant ac Ieuenctid Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn chwilio am Gristion o argyhoeddiad i hyrwyddo a datblygu cynllun CAMU yn eglwysi de ddwyrain Cymru a dwyrain canolbarth Cymru.

Cliciwch yma i lawrlwytho swydd ddisgrifiad | gwybodaeth am gynllun CAMU | 7 arwydd o eglwys iach

Oriau: 17.5 awr yr wythnos (hanner amser)

Cyflog: pwynt 20-24 ar raddfa EBC (£20,409-£22,330) (pro rata). Telir Lwfans tŷ o £3,000, lwfans car o £600 (pro rata) a chynigir cyfle i ymuno â chynllun pensiwn EBC.

Am ffurflen gais, cysylltwch â Swyddfa EBC: swyddfa.office@ebcpcw.org.uk / 02920 627465.

Am sgwrs anffurfiol, cysylltwch â'r Parchedig Gwyn Rhydderch, Cyfarwyddwr y Gwasanaeth Plant ac Ieuenctid, ar gwyn@ebcpcw.org.uk neu 01678 520565.

Mae’r swydd hon yn ddarostyngedig i ddatgeliad GDG manwl a dau dystlythyr boddhaol. Mae gofyniad galwedigaethol dilys gyda'r swydd hon ar i'r ymgeisydd llwyddiannus fod yn siaradwr Cymraeg ac yn Gristion ymrwymedig.

Dyddiad cau: 5 o'r gloch, dydd Llun 28 Gorffennaf.

Dyddiad y Cyfweliadau: dydd Mercher 6 Awst

 

Cydlynydd Rhanbarthol a Chymynroddion Cymru (Cymorth Cristnogol)

Cyflog: £25,484- £29,881 y flwyddyn

Lleoliad: CaerdyddDyddiad cau: Gwener 25 Gorffennaf 2014Cyfle cyffrous i helpu gwireddu gweledigaeth Cymorth Cristnogol i ddileu tlodi, drwy ysbrydoli ein rhwydweithiau eglwysi, grwpiau a gwirfoddolwyr, fel rhan o’n tîm yng Nghymru.  Ceisiadau ar lein yn unig, ewch i https://jobs.christianaid.org.uk/vacancy/147/description/

 

Gweithiwr Ieuenctid Cristnogol (Gower Christian Youth Work)

Gwahoddir ceisiadau ar gyfer swydd Gweithiwr Cristnogol i ddatblygu Gweinidogaeth Ieuenctid, yn bennaf yn ardal gogledd a gorllewin Penrhyn Gŵyr. Bydd y rôl yn golygu gweithio gydag eglwysi, pobl ifanc a'u teuluoedd er mwyn eu helpu i ddatblygu ffydd Gristnogol a pherthynas â Duw. Bydd hyn yn golygu gweithio gydag ysgolion ac eglwysi ar Benrhyn Gŵyr. Crewyd y swydd hon gan Gower Christian Youth Work mewn perthynas â Scripture Union.

Mae gofyniad galwedigaethol dilys are gyfer y swydd hon mewn perthynas â chrefydd. Rhaid i ddeilydd y swydd fod yn Gristion o argyhoeddiad sy'n byw'r ffyrdd, er mwyn gallu dysgu'r ffydd Gristnogol gydag arddeliad a chywirdeb.

Mae hon yn swydd 37.5 awr yr wythnos a bydd yn golygu gweithio fin nos ac ar benwythnos.

Mae'r swydd, wedi cyfnod prawf o dri mis, am o leiaf ddeunaw mis ac yna bydd yn parhau ... Am swydd ddisgrifiad a ffurflen gais, cysylltwch âThe position, after a three month probationary period, is for a minimum of eighteen months and will then continue subject to performance and available funding.

Parchg David Griffiths
Emmanuel House
Horton
Gŵyr
Abertawe
SA3 1LB
emmanuel.house40@yahoo.com

Cyflog: £18,000-£20,000 y flwyddyn, yn ddibynnol ar brofiad, a phensiwn.

Dyddiad cau: dydd Gwener 11 Gorffennaf

Cyfweliadau: dydd Iau 24 Gorffennaf

Dyddiad cychwyn: dydd Llun 1 Medi

Mae Gower Christian Youth Work yn elusen gofrestredig: 1140598

 

Gweinidog: Gofalaeth Caron a'r Fro

Mae Gofalaeth Caron a'r Fro yn eisiau Gweinidog llawn amser. Ar hyn o bryd mae'r ofalaeth yn cynnwys pum eglwys: Bwlchgwynt (Tregaron), Bethesda (Llanddewibrefi), Bwlchllan, Blaenpennal a Llwynpiod. Mae hwn yn gyfle gwych i fyw a gweithio yn un o ardaloedd prydferth canolbarth Ceredigion.

Ceir manylion pellach drwy ffonio'r ysgrifennydd Vaughan Evans ar 01974251270 neu drwy e bost: vaughan@broafallon.freeserve.co.uk.

  

Y Weinidogaeth

Am wybodaeth ynglŷn â bod yn weinidog gyda ni, ewch i'r dudalen Hyfforddiant neu cysylltwch â'r Cyfarwyddwr Hyfforddiant.

 

Ymweld â'r gweithle arfaethedig

Mae croeso i unrhywun sydd â diddordeb mewn ymgeisio am swydd gydag EBC i ymweld â'r gweithle arfaethedig am sgwrs anffurfiol cyn gwneud cais. Cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion cyswllt ar yr hysbyseb perthnasol.